TrainIQAVN là khóa tập huấn của Trường Đại học Ngoại thương, một phần của Chương trình ASEAN-QA SQUARED được Dự án ASEAN-QA lựa chọn để triển khai tại Việt Nam. Dự án ASEAN-QA là một phần của Chương trình DIES (Đối thoại về chiến lượng cải tiến giáo dục đại học) của CHLB Đức, nhằm mục đích củng cố cơ cấu quản lý giáo dục đại học tại các nước đang phát triển. DIES được điều phối bởi Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Hội nghị các hiệu trưởng Đức (HRK) và được hỗ trợ ngân sách từ Bộ Hợp tác và phát triển kinh tế Đức (BMZ).

Đội ngũ chuyên gia tập huần gồm chuyên gia nước ngoài và trong nước có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, thiết kế hệ thống IQA của cơ sở giáo dục đại học, cụ thể (xem chi tiết giới thiệu các chuyên gia kèm theo):