Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo, giảm bớt những thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 và phù hợp với các quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/ 2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 với những điểm mới.

Ngày 06/10/2017 tại phòng F203, thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 10/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Thanh tra đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

More Articles ...