Luật Giáo dục ĐH ra đời và đang trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện để tiến tới xây dựng một hệ thống giáo dục hội nhập hơn, phối hợp tốt hơn. Các trường công cần nhiều tự chủ hơn, cũng như một bộ khung hiện đại hơn về trách nhiệm giải trình và đảm bảo sức cạnh tranh học thuật quốc tế. 

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa các Tổ chức Năng suất Quốc gia là thành viên của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng và bảo vệ môi trường,…

Căn cứ Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Nhằm thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng triển khai lấy nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng cao từ 08/01/2018 và kết thúc trước ngày 30/06/2018.

Học liệu mở (OpenCourseWara- OCW), với truyền thông đa phương tiện, từ lâu được đánh giá là cần thiết cho giáo dục bậc phổ thông trên thế giới và ngay cả nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập với thế giới. Học liệu mở hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại người giáo viên phổ thông, giúp đẩy nhanh sự phát triển và tham gia nghề nghiệp của người giáo viên.

Đó là nhấn mạnh của đại biểu Hoàng Văn Cường về quy định liên quan hội đồng trường trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Lời tòa soạn: Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang tiếp tục được lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo dục, người dân.

More Articles ...