Hệ thống khảo sát

Mô tả Khảo sát Cán bộ Giảng viên

Đơn vị cung ứng dịch vụ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng - Trường Đại học Ngoại thương
Đối tượng sử dụng dịch vụ Các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN
Tiện ích của dịch vụ Cung cấp các thông tin lượng hóa, phục vụ cải tiến chất lượng chính sách, đời sống của cán bộ, giảng viên cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.
Mô tả dịch vụ Dịch vụ bao gồm 01 hoặc tất cả các hoạt động sau:
  1. Thiết kế phiếu điều tra (FTU Surveyonline xây dựng cho khách hàng)
  2. Tiến hành điều tra
  3. Xử lý dữ liệu điều tra
  4. Viết báo cáo kết quả điều tra khảo sát
Đối tượng điều tra khảo sát Toàn bộ cán bộ, giảng viên. Đối tượng điều tra phải sử dụng email.
Công nghệ điều tra khảo sát
  • Tạo mã truy cập (Token) theo danh sách email của cán bộ, giảng viên (mỗi email chỉ được tối đa 01 mã truy cập).
  • Máy chủ của FTU Surveyonline sẽ tự động gửi thư mời tham gia khảo sát đến đối tượng điều tra cho đến khi phiếu điều tra được hoàn thiện.
  • Công nghệ cho phép quá trình điều tra được khách quan và bảo mật thông tin, tỷ lệ tham gia cao.
Xử lý dữ liệu Excel, SPSS, hoặc phần mềm theo yêu cầu của khách hàng
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt