Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 nêu rõ “Nội dung chương trình đào tạo còn nặng về lý thuyết, chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội” là một trong những bất cập của giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục đại học nói riêng. 

Thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Công văn 1374/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ngày 12/3/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chỉ rõ: Tình đến 31/12/2011 mới chỉ có 270 trường đại học, cao đẳng xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, chuẩn đầu ra của nhiều ngành trong cùng một trường đều “na ná” giống nhau.

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác đảm bảo chất lượng, đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng chuẩn đầu ra tại các trường đại học nói chung và trường Đại học Ngoại Thương nói riêng, Trường Đại học Ngoại Thương sẽ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Công tác đảm bảo chất lượng và quá trình xây dựng chuẩn đầu ra trong các trường đại học - Kinh nghiệm đối với trường đại học Ngoại thương”.

Thông tin phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên và các cơ sở sử dụng lao động là cơ sở rất quan trọng giúp cho lãnh đạo các trường ĐH, CĐ, TCCN nhìn toàn diện hơn, khách quan hơn về các mục tiêu quản lý đã xây dựng và quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch.

Page 2 of 2