Tiêu chuẩn kiểm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017, quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (ĐH), bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH có 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, bao gồm 8 tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về chiến lược (như tiêu chuẩn về Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa; Quản trị; Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng…), 9 tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (như: Tuyển sinh và nhập học; Thiết kế và rà soát chương trình dạy học; Giảng dạy và học tập; Đánh giá người học; Quản lý nghiên cứu khoa học; Quản lý tài sản trí tuệ; Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học…), 4 tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về hệ thống và 4 tiêu chuẩn về kết quả hoạt động.

Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo các bước: tự đánh giá, đánh giá ngoài, thẩm định kết quả đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm.

Quy định của Thông tư cũng cho biết, trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn giá trị mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục phát hiện có gian dối trong quy trình kiểm định chất lượng hoặc cơ sở giáo dục không còn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đề nghị Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/7/2017.

Tính đến nay, Việt Nam có 4 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Đà Nẵng và Trung tâm thuộc hiệp hội các trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam.

Theo Anh Huy - Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh