KHẢO THÍ

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 390 /TB-ĐHNT ngày 11 tháng 07 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương về việc xét tuyển vào hệ đại học hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương ngày 04/08/2018;

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 tại các Cơ sở đào tạo như sau: