GIỚI THIỆU

Mô tả bao quát các nhiệm vụ và hoạt động trong năm học của Trung tâm Đảm bảo chất lượng. 

1. Chức năng

 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai, thực hiện đường lối chính sách và các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
 • Xây dựng chính sách chất lượng của trường Đại học Ngoại thương, hình thành khái niệm văn hóa chất lượng trong cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của nhà trường

2. Nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt
 • Xây dựng và trình Hiệu trường ban hành các quy định về công tác đảm bảo chất lượng và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó
 • Tham mưu, hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, triển khai xây dựng và thực hiện cơ chế tự đảm bảo chất lượng tại trường
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu theo các tiêu chuẩn giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá, công nhận chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các đơn vị thuộc trường Đại học Ngoại thương
 • Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo của các ngành học, môn học của nhà trường.
 • Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức điều tra dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực xã hội đối với từng ngành nghề của trường.
 • Chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức điều tra lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp để đề xuất những điều chỉnh cần thiết.
 • Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại trường ĐHNT
 • Nghiên cứu, phát triển, phổ biến, đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện của Việt Nam và của nhà trường
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác đảm bảo chất lượng do Nhà trường giao.