Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng Hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem chi tiết tại đây