Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp


Số tư liệu: 38/2013/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 29-11-2013
   
                                                                    QUY ĐỊNH

                               Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

                                của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

                                       (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT 
                                   ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

 1. Văn bản này quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và chương trình giáo dục của các trường trung cấp chuyển nghiệp (Sau đây gọi chung là chương trình đào tạo) bao gồm: tự đánh giá; đánh giá ngoài và đánh giá lại; thẩm định kết quả đánh giá; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện.

 2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Theo BGD&ĐT tại website: http://www.moet.gov.vn