Display # 
Title Hits
Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp 2529
Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng 2598
Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học 2445
Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 2618
Quyết định số 27/2006/QĐ-BGDĐT ngày 27/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 200 2183
Thông Tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 2429
Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học 2540
Chỉ Thị Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 2484
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học và chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 3954
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2012 - 2013 3761

Page 2 of 3

Khóa bồi dưỡng