Cập nhật danh sách các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, tính đến 30/11/2015

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo
Danh sách 537 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Danh sách cập nhật đến ngày 30/11/2015)

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.
T
heo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại:http://www.moet.gov.vn/