Cập nhật danh sách 531 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (tính đến 30/9/2015)

Cục KT&KĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo
Danh sách 531 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Danh sách cập nhật đến ngày 30/9/2015)

-------------------------------------* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.
T
heo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại:http://www.moet.gov.vn/