Một số đề xuất hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường ĐH Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu so sánh bộ tiểu chuẩn đánh giá của VN và Liên Bang Nga

Một số đề xuất hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường ĐH Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu so sánh bộ tiểu chuẩn đánh giá của VN và Liên Bang Nga: DOWNLOAD

Khóa bồi dưỡng