Display # 
Title Hits
Bất cập về nội dung và thực tiễn áp dụng của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐHVN 2685
Một số đề xuất hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường ĐH Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu so sánh bộ tiểu chuẩn đánh giá của VN và Liên Bang Nga 2892
Trao đổi về xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Đại học - Lê Đức Ngọc - Giám đốc CAMEEQ-VIPUA 3172
Văn hóa chất lượng và Kiểm định chất lượng: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 3991
Phân tích chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và Mĩ trong hoàn cảnh của mỗi nước và các bài học rút ra cho Việt Nam. 3156
Những nguyên tắc cơ bản trong đảm bảochấtlượng 3188
Tổng quan về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN trên thế giới và trong nước 3209
Hội thảo tập huấn "Khung trình độ chuyên môn quốc gia" do Cục KT&KĐCLGD và Dự án GD ĐH2 tổ chức tại Hà Nội ngày 7-8/6/2012. 3461
Hội thảo tập huấn "Kiểm định giáo dục đại học theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ; Tự đánh giá chương trình; Kết quả tư vấn về kiểm định giáo dục đại học cho Việt Nam" do Cục KT&KĐCLGD và Dự án GD ĐH2 tổ chức tại Hạ Long ngày 25-27/4/2012. 3038
Hội thảo tập huấn "“Giới thiệu về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục của Hoa Kỳ và khả năng áp dụng vào Việt Nam (Introduction to U.S. Accreditation System and possibilities to apply to Vietnam)" do Cục KT&KĐCLGD và Dự án GD ĐH2 tổ chức tại Đồ Sơn, Hả 3050

Page 1 of 2

Subcategories

Khóa bồi dưỡng