Danh sách các trường ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/8/2015)

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày

31/5/2015).

Vui lòng xem danh sách trong tệp đính kèm tại đây:

Theo Bộ giáo dục và Đào Tạo tạihttp://www.moet.gov.vn/

Khóa bồi dưỡng