Hiệp hội các trường khu vực New England - The New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Hiệp hội các trường hoc và đại học hu vực New England cung cấp dịch vụ kiểm định cho hơn 2000 trường công và trường tư trong 6 bang New England : Connecticut, Main Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont. Tổ chức kiểm định  NEASC được công nhận bởi U.S. Secretary of Education như một tổ chức đáng tin cậy về chất lượng cho các trường đại học nó kiểm định. Tổ chức cũng được công nhận bởi CHE khẳng định các tiêu chuẩn và quy trình của nó phù hợp với chất lượng, cải tiến, và những kỳ vọng mà CHE đã thiết lập.

>>> View / Download: Click here.

Khóa bồi dưỡng