Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 >>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm


Khóa bồi dưỡng