Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 5/9/2008.

 >>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm

 

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngày 5/9/2008.

 >>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm

 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 >>> Download hoặc xem chi tiết trong file đính kèm


 

Khóa bồi dưỡng